Õpetaja töö hindamine

Hea Algus lähtub õpetajate töö hindamisel rahvusvahelise töörühma eestveda­misel välja töötatud raamstandardist. Töörühma ülesandeks oli kirjeldada parimaid teadaolevaid põhimõtteid ja hoiakuid, mille järgimine õpetaja poolt lubab prognoosida laste häid arengulisi edusamme.Praeguseks on eelnimetatud standardid kohandatud u 20 riigi koolieelsetele lasteasutustele ja algkoolidele.Pidevalt esitatakse kinnitamiseks taotlusi rahvusvahelise tasemetunnistuse (quality certificate) omistamiseks.
RAAMSTANDARD koosneb seitsmest ĂĽldisest kriteeriumist:
 1. Töö individualiseerimine
 2. Ă•pikeskkonna kujundamine
 3. Perekonna kaasamine
 4. Õpetamisvõtete mitmekesistamine
 5. Planeerimine ja hindamine
 6. Ă•petaja erialane areng
 7. Sotsiaalne kaasamine
(Nimetatud kriteeriumid on sätestatud kohustuslikena: vajadusel võib iga riik mõne valdkonna lisada, kuid eeltooduid välja jätta ei ole lubatud.)
Kõiki kriteeriume kirjeldame 5-6 näitajaabil, mille hindamiseks on välja töötatud klassiruumis jälgitavad tunnused. Kõik tunnused kohandatakse iga maa või kultuuri vajadustele ja adapteeritakse vastavalt laste ealistele vajadustele.
Standardite põhjal saab õpetaja läbi viia enesehindamist, ent nende koostamisel lähtuti eelkõige nende sobivusest välishindamise tarbeks.Välishindamise protseduur koosneb kuuest sammust:
 1. Õpetaja tutvub hindamiskriteeriumidega, viib läbi enesehindamise ja esitab meile avalduse , mis annab esmase ülevaate tema tööst.
 2. Lähtuvalt enesehinnangu ja töömapi analüüsist saadame õpetaja klassi/rühma üheks päevaks kaks vaatlejat, kes täidavad üksteisest sõltu­matult vaatluslehed, jälgides õpetaja tööd kogu päeva vältel.
 3. Peale vaatluse lõppu arutavad vaatlejad tulemused omavahel läbi ja viivad õpetajaga läbi intervjuu, mille käigus täpsustatakse lahtisi punkte ning selgitatakse välja andmed, millele vaatlus vastust ei andnud (nt perede kaasamise osa vms).
 4. Vaatlejad jõuavad kõigi näitajate osas üksmeelele ning korraldavad õpetajaga kokkusaamise suulise tagasiside andmiseks.Tulemustest tehakse õpetajale ka kirjalik kokkuvõte (1-2 lk).
 5. Õpetaja töömapi, vaatluse ja intervjuu abil kogutud andmed skooritakse (tulemuste viimine arvulisele skaalale) kuue ülalkirjeldatud kriteeriumi alusel. Summaarne maksimumtulemus on sada punkti, mille saab õpetaja, kelle tegevus vastab täiel määral kõigile seatud kriteeriumidele.
 6. Tulemuste põhjal omistatakse õpetajale tasemetunnistus.
Hindamisprotseduuri kirjeldus, hinnatavate valdkondade kirjeldus ja ootused õpetaja tööle on lühidalt ära toodud õpetajale mõeldud juhendmaterjalis (pdf dokument). Oleme veendunud, et õpetajad väärivad võimalust saada oma töö kohta sõltumatu hindaja antavat tagasidet. Ja ühiskond on juba nii küps küll, et püüda pedagoogidele öelda, milliseid väärtusi me nende töös eelkõige hindame. Kui lepime kokku, et vajame hindamissüsteemi, millest õpetaja saaks kasu ja mitte haiget, siis on Hea Algus valmis kaasa lööma. Õpetajate hindamise töörühma juhib Liivi Türbsal, kelle poole võib julgelt pöörduda ka kõigi asjakohaste küsimustega.