Kriteeriumid ja juhendmaterjal

Kuidas ISSA standard toetab lapse arengut?

Hea Algus on oma 15 tegevusaasta jooksul pidanud oluliseks lapse igakülgse arengu toetamist lasteaias ja koolis. Heaks võimaluseks on seda teha lapsekeskse õpetuse põhimõtteid silmas pidades. Oluline roll selles töös on õpetajal. Et õpetajad neile seatud ülesandega paremini toime tuleksid, oleme neile pakkunud täiendkoolitusi, mille eesmärgiks on olnud lapsekeskse õpetuse põhimõtete tutvustamine ning rakendamine igapäevatöös.

Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse poolt koostatud õpetajatöö standard toetub samuti lapsekesksuse põhimõtetele ja võimalda vaadelda õpetajatöö erinevaid valdkondi, milleks on:

  1. Töö individualiseerimine
  2. Ă•pikeskkond
  3. Perekonna kaasamine
  4. Mitmekesiste õpetamismeetodite kasutamine
  5. Töö planeerimine ja hindamine
  6. Ă•petaja professionaalne areng
  7. Sotsiaalne kaasamine

Standardi valdkonnad on sõnastatud seitsme võrdselt vajaliku kriteeriumina, iga kriteerium on esitatud 3-7 näitaja abil ehk kuidas see kriteerium väljendub õpetaja töös. Väärtustades ja viies oma töö kaudu ellu näitajatena esitatut, saab õpetaja aidata kaasa lapse igakülgsele arengule. Standardi tundmine aitab õpetajal viia ellu positiivseid muutusi oma töös.

Järgnevalt esitatakse kogu õpetajatöö standard kriteeriumide kaupa.

1. kriteerium: TĂ–Ă– INDIVIDUALISEERIMINE

Õpetajad kasutavad teadmisi lapse arengust ning oma suheteid laste ja nende peredega selleks, et väärtustada iga klassi eripalgelisust ning pakkuda igale lapsele tema ainuomaseid vajadusi ning võimeid arvestavaid tegevusi.

1.1.Õpetaja aitab kaasa lapse positiivse minapildi kujunemisele, lähtudes lapse arengutasemest.

1.2 Õpetaja mõistab, et väikesed lapsed on sõltuvalt indi­viduaalsest eripärast ja kultuurilistest veendumustest oma arengu, mõtlemise, keeleoskuse ja sotsiaalsete oskuste laadi ja omandamiskiiruse poolest väga erinevad.

1.3 Õpetaja õpib tundma laste ja nende perede väärtushinnanguid ning nende kultuurilist, ajaloolist ja perekondlikku tausta.

2. kvaliteedikriteerium: Ă•PIKESKKOND

Õpetajad loovad hooliva, stimuleeriva ja kaasava töökeskkonna, mis innustab lapsi tegutsema, katsetama ning võtma riske ja rakendama demokraatia põhimõtteid töötades nii iseseisvalt kui koos teistega.

2.1. Õpetaja mõistab, et füüsiline keskkond avaldab lapse arengule otsest mõju.

2.2. Õpetaja, olles ise eeskujuks, suunab ja julgustab lapsi klassis/rühmas demokraatia põhi­mõtteid juurutama ja ellu raken­damisel.

2.3. Õpetaja soodustab ühisõppimist, olles ise eeskujuks ning kujundades ootusi sellele, kuidas koostööd tehes käituda

3. kvaliteedikriteerium: PEREKONNA KAASAMINE

Õpetajad loovad lapsevanemate ja peredega koostöösuhte, et lapse arengule ja õppetegevusele kõige paremini kaasa aidata.

3.1 Vanemad ja teised perekonna­liikmed on oodatud osa võtma õppetegevusest klassis/rühmas.

3.2 Õpetaja peab vanemate ja perekonnaga regulaarselt ühendust, et suurendada nende toetust laste õppetegevusele

3.3 Õpetaja kogub teavet laste perekonnaliikmete huvide, hobide, kultuurilise tausta ja erialade kohta ning julgustab neid kooli/laste­aiaga erineval moel koostööd tegema.

3. 4. Ă•petaja jagab lapsevanemaga vastutust lapse haridust puudutavas otsustusprotsessis.

3.5.Õpetaja annab lastevane­ma­tele võimaluse omandada ja vahetada lapse arengut ning haridust puudutavaid kogemusi ja teadmisi.

3.6 Õpetaja aitab pere­konnale tuge ja abi osutada ja tugiteenuseid leida.

4. kvaliteedikriteerium: Ă•PIOSKUSTE KUJUNDAMISE STRATEEGIAD

Õpetajad töötavad välja ja kasutavad erinevaid meetodeid, mis aitavad kaasa tervikliku maailmapildi kujunemisele. Õpetajad julgustavad innovaatilisust, loovust, iseseisvat uurimistööd, sotsiaalset koostööd ning avastamisrõõmu nii erinevate õppeainete raames kui nende vahel.

4.1 Õpetaja mõistab erinevate metoodiliste lähenemiste vajalikkust ning kasutab erinevaid õppemeetodeid, mis sobivad laste õpistiilide, temperamen­di ning isiksusega.

4.2 Õpetaja loob ja viib läbi uusi erinevaid õppimistegevusi koostöögruppides, et lapsed saaksid kogeda ja harjutada üksteise­mõist­mist ja partnerite vahelist koos­tööd, hoida koostöösuhteid eakaaslastega, arendada suhtlemisoskusi ning stimuleerida iseseisva töö oskusi.

4.3 Õpetaja kasutab laste arengu­­tasemele sobivaid tegevusi ja materjale, ning toetab uute kogemuste omandamist, et panna lapsi õpi­tege­vuses aktiivselt ning mõtestatult osalema ning julgustada järgnevate eesmärkide saavutamist:

4.4 Õpetaja väärtustab mitte­formaalset õppetööd ja loob klassis/rühmas selleks või­malusi vahetundide, koristamise, korrapidamise jne ajal.

4.5 Õpetaja korraldab õppetegevust integ­ree­ritult, aidates lastel luua teooria ja praktika vahelisi seoseid.

5. kvaliteedikriteerium: PLANEERIMINE JA HINDAMINE

Plaanide koostamisel lähtuvad õpetajad kehtivast õppekavast, programmi eesmärkidest ja laste individuaalsetest vajadustest ning jälgivad ja hindavad süstemaatiliselt iga lapse arengut

5.1 Õpetaja peab oluliseks mõtestatud, pikaajajalist planeerimist.

5.2 Õpetaja koostab projektide ja õpitegevuste läbiviimiseks lühiajalisi plaane.

5.3 Õpetaja kaasab planeeri­misse lapsed, pered ja teised erialaspetsialistid.

5.4 Õpetaja kasutab erinevaid pideva hindamise meetodeid, vältides eel­arvamusi ja laste sildistamist.

5.5 Õpetaja julgustab lapsi saamaks oskuslikeks enda ja kaaslaste tööde hindajaks.

5.6. Õpetaja analüüsib iseseisvalt ja koostöös teiste õpetajatega laste hindamisel kogutud teavet ja rakendab seda iga lapse individuaalse arengu planeerimisel.

5.7 Õpetaja jagab vanematega teavet laste edusammude ja arendamist vajavate valdkondade kohta ning seab koostöös pika- ja lühiajalisi eesmärke.

6. kvaliteedikriteerium: PROFESSIONAALNE ARENG

Õpetajad hindavad ja parandavad regulaarselt oma töö kvaliteeti ja tulemuslikkust ning teevad koostööd kolleegidega, et edendada laste ja nende perede jaoks mõeldud programme ja tegevusi.

6.1 Õpetaja analüüsib ja hindab pidevalt oma töövõtete tulemuslikkust.

6.2 Õpetaja kasutab kõiki kätte­­saadavaid allikaid, et mõista ja väärtustada iga õpilast.

6.3 Õpetaja kui pidev õppija tunnustab elukestva aktiivse erialase arengu tähtsust.

6.4 Õpetaja osaleb regulaarselt erialastes rühmades, et tõsta oma õpetamistöö taset.

7. kvaliteedikriteerium SOTSIAALNE KAASAMINE

Õpetajad kujundavad ning arendavad väärtushinnanguid ning käitumisviise, mis toetavad inimõigusi, sotsiaalset kaasamist ning avatud demokraatliku kodanikuühiskonna alustugede rajamist, mis tähendab ka kõigi vähemuste õiguste kaitset.

7. 1. Õpetaja kasutab õppematerjale ning tegevusi, mis kajastavad mitmekesisust nende kogukonnas, riigis ning maailmas. Ta arendab õpilastes austustunnet inimeste sooliste, rassiliste ja etniliste erinevuste, nende emakeelt, usku, perekonna struktuuri, sotsiaal-majanduslikku seisundit, vanust ning füüsilisi ja kognitiivseid võimeid puudutavate erinevuste suhtes.

7. 2. Õpetaja tugevdab õpilaste koostöövõimet, läbirääkimisoskust ning suutlikkust kriitiliselt ja analüüsivalt mõtelda, pakkudes õpilastele võimalust omandada kogemusi erinevatest perspektiividest lähtudes ning olles ise eeskujuks erinevate vaadete austamisel.

7. 3. Õpetaja tõstab oma teadlikkust oma kogukonnas eksisteerivate ebavõrdsuste osas. Ta teab, kuidas ebavõrdsus mõjutab hariduse omandamist ning oskab olla ebavõrdsuse ohvritele eestkostjaks.

7. 4. Õpetaja arendab oma õpilaste teadlikkust nende kogukondades eksisteerivate ebavõrdsuste kohta ning selle kohta, kuidas ebavõrdsuse all kannatajaid aidata