Projekti tulemused

logorida emp est

PROJEKTI KOKKUVĂ•TE SAAVUTATUD EESMĂ„RKIDEST JA TULEMUSTEST

 

Projekt „Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“ (kestvusega 11.08.2014-30.04.2016) täitis taotluses esitatud eesmärki. Kaasava hariduse põhimõtted said mõtestatud nii projektimeeskonnas, sihtgrupiks olevate koolide ja lasteaedade meeskondades kui ka projekti fookusgrupi liikmete ja laiema üldsuse hulgas. Rakendades oma töös projekti koolitustel jagatud praktilisi võtteid, suurenes sihtgrupi suutlikkus tegelda riskirühma kuuluvate lastega ning teha valdkonnaülest koostööd teiste spetsialistidega.

 

Projekti üldeesmärgiks oli edendada kaasava hariduse põhimõtteid lasteaedades ja üldhariduskooli I kooliastmes ning suurendada nende suutlikkust riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel ennetades õpimotivatsiooni langust, edasijõudmatust, probleemset käitumist sh kiusamiskäitumist. Tõstes haridusasutuste sisese ja välise tugisüsteemi töötajate pädevust, tõhustatakse valdkonnaüleste koostöömudelite toimimist.

 

Projekti käigus:

 • on rakendatud tõhusaid meetmeid ĂĽhiste väärtuste ja ĂĽhtehoidvate koostööle orienteeritud grupisuhete kujundamiseks (riski) lastele ja peredele suunatud kaasava hariduskorralduse toimimiseks lasteaias ja koolis

 

 • on kaasatud haridus-, sotsiaal-, meditsiini eksperte sidusate, lapsekesksete ning jätkusuutlike tugisĂĽsteemide loomiseks lähtuvalt kaasava hariduskorralduse põhimõtetest

 

 • on välja töötatud ja piloteeritud vajaduspõhine kaasava hariduse teemaline koolituskursus siseste ja väliste tugisĂĽsteemide liikmetele

 

 • on vahendatud ja rakendatud rahvusvaheliste erialaspetsialistide (Norra, Belgia ja Inglismaa) koolitus, nõustamis- ja võrgustikutöö kogemust projekti otsesele sihtgrupile. Norra kogemust, mille fookusgrupi liikmed said juba projekti algusfaasis, jagati Eesti koolitajate vahendusel kõigile baaskoolitustel. 2-päevasele ĂĽhiskoolitusele olid osalema kutsutud kõik projektis osalejad. Osaleda sai kõigi väliskoolitajate poolt läbi viidud töötubades ja praktilistes tegevustes. Töötube viisid läbi ka Eesti koolitajad. Seniseid kaasamiskogemusi jagasid koolide ja lasteaedade esindajad – parimad praktikud erinevatest piirkondadest. Erinevate kaasamisvõimaluste ja praktiliste võtete tutvustamise kaudu laienes sihtgrupi nägemus kaasavast hariduskorraldusest. Väga paljude haridusasutuste esindajad said luua omavahelisi kontakte ja kokkuleppeid edaspidiseks koostööks. Ăśhiskoolitus oli positiivne ja innustav  ning õigustas igati eesmärki.

 

 • on vahendatud ja rakendatud Eesti siseste erialaspetsialistide kogemusi projekti otsesele sihtgrupile. Projekti kaudu jagasime ja aitasime jagada häid näiteid kaasavast haridusest Eestis ning motiveerida osalejaid koostama oma asutuse kaasava hariduse tegevuskava. Kutsusime asutusi korraldama nn lahtiste uste päevi ja tutvustama oma tööd kolleegidele teistest haridusasutustest. Loodi hulgaliselt koostöösuhteid ning jagati erialaseid teadmisi koolitustelt saadud kaasamisalaste tegevuste rakendamiseks. Nõustamise kaudu toetati õpetajaid ja jõustati lapsevanemaid erinevate olukordade lahendamisel. Viidi läbi nõustamisalaseid koolitusi projektis osalevatele asutustele, kuhu oli kaasatud ka kogu haridusasutuse meeskond. Kuna nõustamine on seotud väga konkreetsete isikute, kohtade, olukordade ja kokkulepetega, nõuab iga juhtum põhjalikku eeltööd ning andmete konfidentsiaalset kasutamist.

 

 • on tutvustatud kõigile projektis osalejatele uusi kaasamisalaseid lähenemisviise ja antud sisend mitmekĂĽlgseks lähenemiseks hariduskĂĽsimustele. Ăśheks väljundiks ja projekti kokkuvõtvaks ĂĽrituseks oli ka tagasiside-konverents HEAD HARIDUST LUUES, mille läbiviimisel kasutasime aktiivseid, innovaatilisi ja uudseid lähenemisviise. Kõigil osalejatel oli kogu päeva jooksul võimalus aktiivselt sekkuda: esitada kĂĽsimusi, mõtteid ja arvamusi, samuti kommenteerida esineja seisukohti. Moderaator suutis luua töise ning inspireeriva tausta suurepärastele kĂĽlalisesinejatele ning padlet´i vahendusel aktiveerida kõiki osalejaid kaasa mõtlema. Konverents õnnestus, osalejad väljendasid rahulolu.

 

Sihtgrupi tagasisideseminar-konverentsil osales kokku 134 inimest. Ürituse toimumisest teavitati: 

Hea Alguse kodulehe, kaasamise listi ja Õpetajate Lehe (http://www.heaalgus.ee/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/%C3%95petajate-Leht-01.04.2016.pdf; http://www.heaalgus.ee/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/%C3%95petajate-Leht-22.04.2016.pdf kaudu ning info saadeti meedia väljaannetele press@delfi.ee, mail@epl.ee, online@postimees.ee. Tagasiside-konverentsil keskenduti osalejate enda aktiivsusele st osalejate tagasiside andmise meetodiks oli rühmatöö „Kasutamata ressursid hea hariduse loomisel“ (A3 paberkandjal; veebilehe seinal Padlet; arvamusavaldused mikrofoni abil saalis).

Rühmatöö sisaldas järgmisi küsimusi:

 1. Mis teid hariduses tõeliselt häirib?
 1. Kuidas jõuda projektipõhiselt tegevuselt püsivate muutusteni hariduses? Mis muudab muutused püsivaks?
 1. Kelle käes on kaasava hariduse võti? Kui lapsel oleks võluvõime, siis mida tema hariduses muudaks?

 

Tagasiside-konverentsi kajastati meedia väljaannetes Postimees (http://www.heaalgus.ee/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/Postimees-28.04.2016.pdf) ja Lõunaleht (http://www.heaalgus.ee/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/L%C3%B5unaleht-12.05.2016.pdf)

 

 • on läbi viidud tõenduspõhine eel- ja järeluuring (õpetav eksperiment), mille tulemusena on välja selgitatud paremini toimivad ja tulemuslikud kaasamismeetodid/ -võtted. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada kaasava hariduskorralduse hetkeolukord enne koolitusi ning pärast koolitustel osalemist. Uurimismetoodika töötati välja Tartu Ăślikooli eripedagoogika osakonna töögrupi poolt. Koostöös projektimeeskonnaga korraldati eel- ja järeluuringu läbiviimine 40-s haridusasutuses. Uuringu tulemused on kajastatud projekti trĂĽkises ning sĂĽgisel 2016 avaldatakse need ka Eesti Haridusteaduste Ajakirjas (EHA) http://eha.ut.ee. Uuring õnnestus ning selle sisu abil on võimalik paremini mõista kaasava hariduse rakendumist ning vajalikke samme selles suunas liikumisel.

 

 • on koostatud ja välja antud kogemusteatmik-juhendmaterjal `Kaasamise Kokaraamat: heade praktikate retseptikogumik`. TrĂĽkise pealkiri muutus töö käigus ning selleks sai „ HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks“. TrĂĽkise eesmärgiks on projektitegevustest ĂĽlevaate andmine ning kaasamiskogemuse jagamine. Olulisel kohal on koolitustega seotud teemade lahtimõtestamine ning analĂĽĂĽs ja selgitus. Projektis osalejale on see edaspidi toetavaks ning meeldetuletavaks suuniseks, kõigile teistele aga ideede andjaks ja kaasamisele kutsuvaks materjaliks. TrĂĽkises on ĂĽlevaade ka läbi viidud teaduspõhisest uuringust. Projektimeeskond peab trĂĽkist väga õnnestunuks. TrĂĽkis ilmus eesti keeles ja selle tiraaĹľ on 500 eksemplari. TrĂĽkis on saadetud kõikidele projektis osalevatele haridusasutustele, projekti kaasatud partneritele, koolitajatele, fookusgrupi liikmetele ja maakondade haridusosakondadele. Antud tĂĽkis on kättesaadav ainult paberkandjal.

 

 

Projekti tulemused:

 

 1. On loodud projekti fookusgrupp (25 inimest), kuhu kuuluvad projekti meeskonna liikmed, maakondade esindajad ja kaasatud valdkondlikud eksperdid; fookusgrupile on toimunud koolituspäevad (17 päeva), mille raames valmistati ette 8 kompetentset kaasamisteemat valdavat koolitajat.
 2. Toimus 4 regionaalset kaasamisalast infopäeva (Tartu, Jõhvi, Pärnu ja Valga).
 3. Korraldasime 5-päevase koolitus-õppereisi 10 inimesele Norras, kuhu oli kaasatud projekti meeskond, partnerid, koolitajad ja omavalituse esindajad. Norras Stavanger’is oli korraldatud koolitusseminarid, õppekülastused, kohtumised, ümarlauad ja arutelugrupid, mis olid kokku pandud ja juhitud Trond Rekstad’i poolt (koolitaja ja konsultant Norrast).
 4. Läbi on viidud sihtgrupi koolitused (80 tundi) 40 haridusasutuse juhtkonna esindajatele, õpetajatele, erialaspetsialistidele ja lapsevanematele. Igast haridusasutusest sai koolitusel osaled 3-5 inimesest. Koolitused toimusid 4 erinevas Eesti piirkonnas (Tartu, Valga, Rakvere, Pärnu).
 5. Projekti kaudu on informeeritud lapsi ja nende vanemaid (u 2000 inimest) kaasava hariduse mudelist.
 6. Koolituste tulemusena on täiendavalt kaasatud projektis osalevatest haridusasutustest u 400 kolleegi ja professionaali.
 7. Projekti oli kaasatudi 2 Rajaleidja keskust (Jõgevamaa ja Põlvamaa)
 8. Projekti tegevusi kajastati meedias: avaldati 5 erinevat artiklit trĂĽkiajakirjanduses.
 9. Koostöös Tartu Ülikooliga viidi läbi projekti eel- ja järeluuring 40 koolis/lasteaias.
 10. Anti välja kogemustel põhinev trükis „ HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks“ (500 koopiat, 118 lehekülge). Trükise eesmärgiks on projektitegevustest ülevaate andmine ning kaasamiskogemuse jagamine.
 11. Hea Alguse kodulehele on loodud regulaarselt uuenev projekti veebileht.

 

 

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust “Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis” Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.